Skip to main content

It’s the ecology!

De belangstelling voor ecologie en de positie van het vakgebied in de maatschappij lijkt de afgelopen jaren mondjesmaat toe te nemen. In het coalitieakkoord 2021-2025 is zelfs sprake van een ‘ecologische autoriteit’. Hoogste tijd om het begrip maar eens op te poetsen, en je bij te laten spijkeren!

Ecologie (natuur: de samenhang tussen planten, dieren, de leefomgeving, incl. de mens, in heden en verleden) heeft alles te maken met de herkomst van grondstoffen, het telen van een gewas, het wandelen over de Boschplaat, de toekomst van de grutto (en met het ontstaan én tegengaan van de klimaatproblematiek…). De invloed van de mens op de natuur is relatief jong, erg groot en met ongekende consequenties. En toch. Dat besef is marginaal. Dat blijkt onder andere uit de positie die de twee ‘VN-doelen voor een betere wereld’ op dit gebied bij het bedrijfsleven innemen. Van die 17 doelen (SDG’s – Sustainability Development Goals) scoorden doel 14 (Leven onder water) en 15 (Leven op het land) in 2018 als ‘minste prioriteit’ met resp. 10 en 21% aandacht. Een vergelijkbaar onderzoek liet een jaar later dezelfde uitkomst zien (doel 14 en 15 op de laatste en twee-na-laatste plaats met resp. 13 en 21% als ‘doelen waarop actie werd ondernomen’). Tegelijkertijd neemt het inzicht toe dat een gezonde natuur de basis is voor het functioneren van deze planeet en hoe ver de menselijke invloed daarop reikt.

Met mijn uitgebreide ervaring en kennis bied ik personen, bedrijven, organisaties en overheden aanknopingspunten om, in de eerste plaats, meer en beter thuis te raken in ecologie en wat dat voor organisatiestructuren en bedrijfsprocessen kan betekenen. De focus ligt daarbij op vier duurzaamheidsdoelen van de VN: 13 (klimaatactie), 14, 15 en 17 (partnerschappen). Op deze wijze wordt het belang van doelen 14 en 15 breder getrokken, en wordt de kans op succes binnen de vier genoemde doelen vergroot. In samenwerking met gerenommeerde adviseurs worden, als introductie op deze thematiek, leersessies aangeboden. Als vervolg en verdieping daarop kan voor elk bedrijf, voor elke organisatie en overheid bepaald worden hoe de huidige werkwijze bijdraagt aan het behalen van de vier hiervoor genoemde VN-doelen, en hoe resultaat voor die doelen verbeterd kan worden. De basis hiervoor ligt in vergelijkbare sessies die ik sinds 2012 voor het Erasmus Impact Center uitvoer (Corporate Social Responsibility).

1. Introductie ecologie

U ervaart op een praktische en inspirerende manier wat er onder de term wordt verstaan. De nieuwe informatie beklijft. Op hoofdlijnen staan daar twee werkvormen centraal in.

  • bezoek aan museum of natuurgebied

Leren van beelden, situaties, geluiden, geschiedenis. Wat zie en hoor ik om me heen? En altijd met de focus op ecologie. De definitie van ecologie, en biodiversiteit, wordt concreet gemaakt en raakvlakken met uw werksituatie komen aan bod.

  • college twee dagdelen

Met een mix van – onder andere – filmbeelden, presentaties en opdrachten raakt u thuis in ecologie en biodiversiteit. Er is veel aandacht voor waar de aangeboden stof aansluit bij uw werksituatie.

Combinaties van werkvormen zijn mogelijk.

2. Verdieping ecologie

Naast de introductie van het thema wordt een verdiepingsslag op vier terreinen aangeboden en hoe die bijdraagt aan de VN-doelen 13, 14, 15 en 17.

1

Relatie met bedrijfslocatie (bijv. biodiversiteitsverbetering bedrijfsgebouw)

Bedrijven liggen vaak op de rand van stad en platteland en bedrijventerreinen kunnen daarmee een schakel tussen natuur buiten en binnen de stad vormen. Werken aan de VN-duurzaamheidsdoelen kan uitstekend bij de inrichting van terrein en water rond het bedrijf plaatsvinden, of bij de bebouwing, bijvoorbeeld in samenhang en samenwerking met het groenbeleid van een gemeente of maatschappelijke organisatie. Ik maak u wegwijs in wat uw bedrijf, op die locatie, en in samenhang met bijvoorbeeld de gemeente kan betekenen.
2

Relatie met interne bedrijfsprocessen, waaronder materiaal- en productkeuze (zoals papier, koffie, watergebruik en relatie met biodiversiteitsbescherming)

We kennen ze wel, oproepen als ‘denk aan het milieu als je deze e-mail print’. Maar hoe raakt dat soort initiatieven aan de bescherming van plant- en diersoorten? Is een keurmerk voor duurzaam geproduceerd hout (voor papier) dan afdoende? Dezelfde vragen kunnen bij de koffie op het werk worden gesteld. Samen met onder andere experts op het gebied van keurmerken wordt een blik op de impact van dergelijke keuzes op de natuur gemaakt en hoe die voor uw organisatie van belang zijn.
3

Relatie met externe bedrijfsprocessen (hoe wordt bijgedragen aan biodiversiteitsbescherming in de totale keten waar het bedrijf of de organisatie deel van uitmaakt?)

Misschien wel de meest invloedrijke stap. Wat is de relatie van de hoofdactiviteiten van het bedrijf of de organisatie met de natuur? Van de plek waar grondstoffen vandaan komen, de wijze waarop deze vervoerd en verwerkt worden, tot de verkoop van het eindproduct aan de consument. Iedere schakel heeft effect op de natuur, maar hoeveel, en waar ligt de beste interventie om bescherming van de natuur in die keten te verbeteren? We brengen die keten in beeld en identificeren de plekken waar de impact voor natuur het grootst én het kleinst is.
4

Steun aan organisaties die zich inzetten voor natuurbescherming- en herstel

Wereldwijd zijn er tientallen grote, mondiaal opererende en duizenden kleine, meer lokale organisaties die zich met hart en ziel inzetten voor bescherming en herstel van de natuur. Tegelijkertijd staat hun werk, in geld en locaties, in de schaduw van wat er aan natuurbedreigende activiteiten plaatsvindt. Om die verhouding meer in balans te krijgen is steun aan een natuurorganisatie zeer welkom en nuttig. De keuze daarvoor kan bepaald worden op grond van waar een bedrijf of organisatie actief is en waar de invloed zich op richt. Op soorten, hun leefgebieden, en / of de mensen die daar wonen.

Geïnteresseerd?

Neem contact met mij op!

Marc werkte onder andere samen met:

Start een samenwerking